عکس/ هديه کريستيانو رونالدو به دختر معلول روس

عکس/ هديه کريستيانو رونالدو به دختر معلول روس
انتخاب -کريستيانو رونالدو پيش از آغاز ديدار روسيه و پرتغال پيراهن خود را به دختر معلول روس هديه کرد.

عکس/ هديه کريستيانو رونالدو به دختر معلول روس