عکس های عاشقانه و احساسی زن و شوهرها

عکس های عاشقانه و احساسی زن و شوهرها

و احساسی زن و شوهرها 

بهترین و رمانتیک از زوج های عاشق و معشوق را برای شما در مجموعه زیر به نمایش گذاشته ایم که امیداوریم لذت ببرید.

مهربانی را قسمت کنیم ٬ من یقین دارم به ما هم میرسد

آدمی گر ایستد بر بام عشق ٬ دستهایش تا خدا هم میرسد

عکس های عاشقانه،تصاویر عاشقانه و رمانتیک روز

عکس های عاشقانه دونفره

عکس های عاشقانه زوج ها،تصاویر عاشقانه

وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

به خدا غنچه شادی بودم دست عشق آمد و از شاخه ام چید

شعله آه شدم صد افسوس ٬ که دلم باز به دلدار نرسید

با غم سر کن که شادی از کوی تو رفت

با شب بنشین که آفتاب از کوی تو گریخت

 

 

 

عکس های عاشقانه و احساسی زن و شوهرها