عکس/ نخستین چک خسارت برای اصناف بیمه شده پلاسکو

عکس/ نخستین چک خسارت برای اصناف بیمه شده پلاسکو

عکس/ نخستین چک خسارت برای اصناف بیمه شده پلاسکو