عکس: مسابقات اسب دوانی در زمان ناصرالدین شاه قاجار

عکس: مسابقات اسب دوانی در زمان ناصرالدین شاه قاجار
تصویری بسیار قدیمی از مسابقات اسب دوانی در جریان جشن‌ های نوروزی در زمان ناصرالدین شاه قاجار را مشاهده می کنید.

عکس: مسابقات اسب دوانی در زمان ناصرالدین شاه قاجار