عکس: متلک شهروند به رئیسی و قالیباف درباره آزادی بیان!

عکس: متلک شهروند به رئیسی و قالیباف درباره آزادی بیان!
ستون طنز روزنامه شهروند برنامه نامزدهای انتخابات برای آزادی بیان را منتشر کرد!

عکس: متلک شهروند به رئیسی و قالیباف درباره آزادی بیان!