عکس : قاتل مدیر مسئول نشریه به حرف آمد

عکس : قاتل مدیر مسئول نشریه به حرف آمد
در اثر نزاع و درگیری که بین دو نفر از اهالی ساکن در یک مجتمع مسکونی روی داد یک نفر از آنها به نام مجید مورد اصابت ضربه جسم تیز…

عکس : قاتل مدیر مسئول نشریه به حرف آمد