عکس: عملیات تروریستی در لندن از زاویه ای دیگر!

عکس: عملیات تروریستی در لندن از زاویه ای دیگر!
در حاشیه حمله تروریستی در لندن، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

عکس: عملیات تروریستی در لندن از زاویه ای دیگر!