عکس: علامت اعلام‌ پایان عملیات ضدتروریست

عکس: علامت اعلام‌ پایان عملیات ضدتروریست
تصویر اعلام پایان عملیات ضدتروریستی توسط یکی از ماموران

عکس: علامت اعلام‌ پایان عملیات ضدتروریست