عکس: صد روز اول ترامپ اینطوری گذشت!

عکس: صد روز اول ترامپ اینطوری گذشت!
۱۰۰ روز اول فعالیت دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی امریکا، هنوان کارتونی است که در سایت کگل منتشر شده است.

عکس: صد روز اول ترامپ اینطوری گذشت!