عکس: سلفى آقای کارگردان با گلزار و افشار

عکس: سلفى آقای کارگردان با گلزار و افشار
در ادامه عکس سلفی منوچهر هادی با محمدرضا گلزار و مهناز افشار را در پشت صحنه سریال محبوب عاشقانه مشاهده می کنید.

عکس: سلفى آقای کارگردان با گلزار و افشار