عکس: زن 140 کیلویی، شوهر خود را له کرد!

عکس: زن 140 کیلویی، شوهر خود را له کرد!
زن ۱۴۰ کیلویی در پی درگیری لفظی با همسرش، با نشستن بر روی او او را خفه کرده و به قتل رساند! میا لندینگهام زن ۱۴۰ کیلویی که پس از جر و بحث با شوهر ۵۵ کیلویی خود، روی او نشست و او را له کرد و به قتل رساند….

عکس: زن 140 کیلویی، شوهر خود را له کرد!