عکس/ روحانی در ضیافت افطار با وزرا ، معاونان ، استانداران و روسای سازمانها

عکس/ روحانی در ضیافت افطار با وزرا ، معاونان ، استانداران و روسای سازمانها

عکس/ روحانی در ضیافت افطار با وزرا ، معاونان ، استانداران و روسای سازمانها