عکس/ روحانی در دیدار و ضیافت افطار با جمعی ازجوانان و دانشجویان

عکس/ روحانی در دیدار و ضیافت افطار با جمعی ازجوانان و دانشجویان

عکس/ روحانی در دیدار و ضیافت افطار با جمعی ازجوانان و دانشجویان