عکس: رزمایش ناتو در مرز لهستان-لیتوانی

عکس: رزمایش ناتو در مرز لهستان-لیتوانی
تصویری از رزمایش ناتو در مرز لهستان-لیتوانی.

عکس: رزمایش ناتو در مرز لهستان-لیتوانی