عکس : دعوت بوکسور معروف از یک بازیگر برای مبارزه واقعی

عکس : دعوت بوکسور معروف از یک بازیگر برای مبارزه واقعی
جورج فرمن قهرمان ستگین وزن پیشین مشت زنی جهان که عنوان قهرمانی بوکس جهان در سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۹۴ را در کارنامه اش دارد بازیگر بزن بهادر سینما را…

عکس : دعوت بوکسور معروف از یک بازیگر برای مبارزه واقعی