عکس/ خودروهاي زرهي داعش در موصل که خنثي شد

عکس/ خودروهاي زرهي داعش در موصل که خنثي شد

عکس/ خودروهاي زرهي داعش در موصل که خنثي شد