عکس: حواشی عجیب خداحافظی باراک اوباما از نظامیان

عکس: حواشی عجیب خداحافظی باراک اوباما از نظامیان
یک سرباز حین تمرین در مراسم خداحافظی اوباما از نظامیان، از هوش رفت. یک سرباز حین تمرین در مراسم خداحافظی باراک اوباما رئیس جمهور امزیکا از نظامیان، از هوش رفت.نکته جالب عدم توجه بقیه نظامیان به این اتفاق بود!

عکس: حواشی عجیب خداحافظی باراک اوباما از نظامیان