عکس/ حضور میرسلیم در ضیافت افطار ورزشکاران با حسن روحانی

عکس/ حضور میرسلیم در ضیافت افطار ورزشکاران با حسن روحانی

عکس/ حضور میرسلیم در ضیافت افطار ورزشکاران با حسن روحانی