عکس: حسن روحانی در اجتماع پرشور مردم قزوین

عکس: حسن روحانی در اجتماع پرشور مردم قزوین
تصویری از حضور دکتر حسن روحانی در اجتماع پرشور مردم قزوین.

عکس: حسن روحانی در اجتماع پرشور مردم قزوین