عکس/ جسد تروریستی که قصد داشت در پاریس اقدام به حمله تروریستی کند

عکس/ جسد تروریستی که قصد داشت در پاریس اقدام به حمله تروریستی کند
انتخاب -جسد تروریستی که دیروز قصد داشت در نزدیکی کاخ الیزه پاریس اقدام به انجام حمله تروریستی کند.

عکس/ جسد تروریستی که قصد داشت در پاریس اقدام به حمله تروریستی کند