عکس: تهرانی‌ ها اینطوری فوت می‌ کنند!

عکس: تهرانی‌ ها اینطوری فوت می‌ کنند!
سکته قلبی بیشترین علت فوت پایتخت نشینان است به طوری که در سال گذشته ۵۳۳۰ نفر به همین دلیل درگذشتند.

عکس: تهرانی‌ ها اینطوری فوت می‌ کنند!