عکس: تنها مشکل داعشی ها برای ورود به بهشت!

عکس: تنها مشکل داعشی ها برای ورود به بهشت!
«طبق اعلام رهبران داعش، صاحب گذرنامه داعش، فقط می تواند به بهشت برود و نمی تواند به جهنم سفر کند» این خبر سوژه سعید شعبانی در روزنامه قانون شده است.

عکس: تنها مشکل داعشی ها برای ورود به بهشت!