عکس: برخورد جالب میرسلیم با منتقدانش

عکس: برخورد جالب میرسلیم با منتقدانش
در حاشیه شعارها و عملکرد میرسلیم، امین منتظری این کاریکاتور را در روزنامه قانون منتشر کرد.

عکس: برخورد جالب میرسلیم با منتقدانش