عکس/ استقرار تانک در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا

عکس/ استقرار تانک در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا
انتخاب -استقرار تانک ها در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا در کاراکاس

عکس/ استقرار تانک در اطراف کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا