عکس/دیدار وزرای خارجه ایران و نروژ در اسلو

عکس/دیدار وزرای خارجه ایران و نروژ در اسلو

عکس/دیدار وزرای خارجه ایران و نروژ در اسلو