عکس/حضور حسام‌الدین آشنا،مشاور فرهنگی رئیس جمهور در محل حادثه ساختمان پلاسکو

عکس/حضور حسام‌الدین آشنا،مشاور فرهنگی رئیس جمهور در محل حادثه ساختمان پلاسکو

عکس/حضور حسام‌الدین آشنا،مشاور فرهنگی رئیس جمهور در محل حادثه ساختمان پلاسکو