عکس/اشک های فرزندان ایت الله هاشمی بر سر پیکر پدر

عکس/اشک های فرزندان ایت الله هاشمی بر سر پیکر پدر

عکس/اشک های فرزندان ایت الله هاشمی بر سر پیکر پدر