عوامل خشونت علیه زنان؛ از خیابان تا جامعه

عوامل خشونت علیه زنان؛ از خیابان تا جامعه
رییس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران گفت: مردان با نگاهی که به پدیده روسپیگری دارند، زنان روسپی را خلق می‌کنند ولی ما این مورد را آسیب زنانه تلقی می‌کنیم.

عوامل خشونت علیه زنان؛ از خیابان تا جامعه