علی مطهری مسوول پیگیری حکم جلب محمود صادقی شد

علی مطهری مسوول پیگیری حکم جلب محمود صادقی شد
پارسایی گفت: با توجه به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، انتظار می‌رود که مفاد این قانون محور اقدام مسئولان قضایی قرار گیرد و روند پیگیری قضایی شکایت از نمایندگان مجلس ازطریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صورت گیرد.

علی مطهری مسوول پیگیری حکم جلب محمود صادقی شد