عضو شورای روابط خارجی آمریکا فاش کرد: با حضور کشورهای عربی در مذاکرات هسته ای ایران موافقت نشد

عضو شورای روابط خارجی آمریکا فاش کرد: با حضور کشورهای عربی در مذاکرات هسته ای ایران موافقت نشد

عضو شورای روابط خارجی آمریکا فاش کرد: با حضور کشورهای عربی در مذاکرات هسته ای ایران موافقت نشد