عدم تناسب هزینه بانک‌ها با شرایط اقتصادی

عدم تناسب هزینه بانک‌ها با شرایط اقتصادی
حیدر مستخدمین حسینی گفت: در ساختار نظام بانکی کشور معیار مشارکت بین بانک‌ها بسیار پایین است، این در حالی است که بسیاری از فعالیت‌های مشترک بانکی کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد.

عدم تناسب هزینه بانک‌ها با شرایط اقتصادی