عباس عبدی:قالیباف بد حرف زد،رقبایش هم حسابش را رسیدند/مشت رئیسی باز شد/رای مرددها به روحانی است

عباس عبدی:قالیباف بد حرف زد،رقبایش هم حسابش را رسیدند/مشت رئیسی باز شد/رای مرددها به روحانی است

عباس عبدی:قالیباف بد حرف زد،رقبایش هم حسابش را رسیدند/مشت رئیسی باز شد/رای مرددها به روحانی است