عباس عبدي مطرح کرد: ضرورت حمايت از قطر در برابر عربستان

عباس عبدي مطرح کرد: ضرورت حمايت از قطر در برابر عربستان

عباس عبدي مطرح کرد: ضرورت حمايت از قطر در برابر عربستان