ظریف: دولت آمریکا علائم غلطی را در منطقه ارسال می‌کند

ظریف: دولت آمریکا علائم غلطی را در منطقه ارسال می‌کند

ظریف: دولت آمریکا علائم غلطی را در منطقه ارسال می‌کند