ظریف به منظور دیداری رسمی با مقامات قرقیزستان وارد بیشکک شد

ظریف به منظور دیداری رسمی با مقامات قرقیزستان وارد بیشکک شد

ظریف به منظور دیداری رسمی با مقامات قرقیزستان وارد بیشکک شد