ظریف برای شرکت در کنفرانس اروپایی سوریه به بروکسل می‌رود

ظریف برای شرکت در کنفرانس اروپایی سوریه به بروکسل می‌رود

ظریف برای شرکت در کنفرانس اروپایی سوریه به بروکسل می‌رود