طرح انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس به کنگره رفت

طرح انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس به کنگره رفت

طرح انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس به کنگره رفت