صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی افتتاح شد

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی افتتاح شد
با توجه به این که نام بانک ملی ایران مورد اعتماد مردم است و این نام، پشتوانه صندوق قرار گرفته است، امیدواریم در مدت کوتاهی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی ایران در رده های نخست صندوق های سرمایه گذاری موجود در بازار قرار بگیرد.

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی افتتاح شد