صدور بیانیه مطبوعاتی ۱+۵ در نشست کمیسیون مشترک برجام

صدور بیانیه مطبوعاتی ۱+۵ در نشست کمیسیون مشترک برجام

صدور بیانیه مطبوعاتی ۱+۵ در نشست کمیسیون مشترک برجام