صدر اعظم سابق آلمان از دوران کودکی تا مرگ +تصاویر

صدر اعظم سابق آلمان از دوران کودکی تا مرگ +تصاویر
 هلموت کهل صدراعظم سابق آلمان و ملقب به پدر اتحاد آلمان در حالی که در چند سال اخیر وضعیت چندان مناسبی نداشته و بار ها نیز در بیمارستان بستری شده…

صدر اعظم سابق آلمان از دوران کودکی تا مرگ +تصاویر