شوخی چمران با جدیدی؛ با امضایت عکس سلفی بگیر!

شوخی چمران با جدیدی؛ با امضایت عکس سلفی بگیر!

شوخی چمران با جدیدی؛ با امضایت عکس سلفی بگیر!