شهردار سابق دو منطقه تهران، شهردار همدان شد

شهردار سابق دو منطقه تهران، شهردار همدان شد

شهردار سابق دو منطقه تهران، شهردار همدان شد