شهادت نیروی مرزبانی در درگیری با اشرار در منطقه جکیگور

شهادت نیروی مرزبانی در درگیری با اشرار در منطقه جکیگور

شهادت نیروی مرزبانی در درگیری با اشرار در منطقه جکیگور