شهاب‌ حسینی: مواضع ترامپ یادآور روزگار سیاه هیتلر است

شهاب‌ حسینی: مواضع ترامپ یادآور روزگار سیاه هیتلر است
افسوس که جهان امروز در فرآیندی متناقض از پیشرفت علم و تکنولوژی و پس رفت فرهنگ انسانی قرار دارد.

شهاب‌ حسینی: مواضع ترامپ یادآور روزگار سیاه هیتلر است