شناسایی و مصادره کامیون مرگ در بغداد

شناسایی و مصادره کامیون مرگ در بغداد
نیروهای امنیتی عراقی در بغداد موفق به شناسایی و توقیف یک کامیون حامل کمربند انفجاری و بمب شدند. نیروهای امنیتی عراقی یک کامیون حامل کمربند انفجاری و بمب در بغداد را مصادره کردند. به گزارش المنار، فرماندهی عملیات بغداد از مصادره یک کامیون حامل کمربندهای انفجاری و مواد منفجره در…

شناسایی و مصادره کامیون مرگ در بغداد