شمخانی: ایران تاکنون طرف ناقض برجام نبوده

شمخانی: ایران تاکنون طرف ناقض برجام نبوده

شمخانی: ایران تاکنون طرف ناقض برجام نبوده