شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم‎نامه همکاری امضا کردند

شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم‎نامه همکاری امضا کردند

شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم‎نامه همکاری امضا کردند