سیف: موسسه پولی خارج از نظارت بانک مرکزی تا سال ۹۷ نخواهیم داشت

سیف: موسسه پولی خارج از نظارت بانک مرکزی تا سال ۹۷ نخواهیم داشت

سیف: موسسه پولی خارج از نظارت بانک مرکزی تا سال ۹۷ نخواهیم داشت