سید حسن خمینی: حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو دل هر بیننده ای را به درد آورد

سید حسن خمینی: حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو دل هر بیننده ای را به درد آورد

سید حسن خمینی: حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو دل هر بیننده ای را به درد آورد