سیدمحمود دعایی: غم سنگینی بر قلب رهبری حاکم است /هاشمی بیشترین رازها را در سینه خود داشت

سیدمحمود دعایی: غم سنگینی بر قلب رهبری حاکم است /هاشمی بیشترین رازها را در سینه خود داشت

سیدمحمود دعایی: غم سنگینی بر قلب رهبری حاکم است /هاشمی بیشترین رازها را در سینه خود داشت